Lancewadplan Logo

Leren van de praktijk

Concrete projecten leveren belangrijke praktijkervaring op, waar anderen op kunnen voortborduren. LancewadPlan-Nederland selecteerde twee initiatieven als pilot project voor het benutten van cultuurhistorie bij de ontwikkeling van een gebied of plaats. Wat opvalt is de focus op 'samen'. Typisch Nederlands: iedereen praat mee. Met draagvlak als gevolg.

Pilot Fivel
In de provincie Groningen gaat het om interactieve planvorming voor een deelgebied binnen Fivelingo. Het initiatief ligt bij de provincie. Maar als de uitvoering in zicht komt, neemt de gemeente het stokje over. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden krijgen meer herkenning en erkenning en dragen bij aan de landschapsontwikkeling van de streek.

Pilot Texel/Den Hoorn
Binnen de provincie Noord-Holland gaat het om verantwoorde toeristische en landbouwkundige ontwikkeling in een cultuurhistorisch waardevol landschap. De bewoners van Den Hoorn droegen zelf het probleem aan en maakten gewetensvol plannen. Een bottom-up proces.

De bedoeling van de pilotprojecten is:

Leren welke kansen en problemen zich voordoen wanneer landschap en cultuurhistorie een integraal onderdeel gaat uitmaken van de planontwikkeling. En welke oplossingen lijken te werken.

(Internationale) uitwisseling van kennis en ervaring. De aanpak ?n de inhoud van de pilots wordt binnenslands ?n aan de andere waddenlanden gepresenteerd als ?best practice? op internet.

De resultaten en ervaringen in de pilots worden gebruikt bij het opstellen van een internationale strategie ten aanzien van ontwikkeling en beheer van het landschap en cultureel erfgoed in de waddenregio.

De pilots beantwoorden vragen ...

... over de betekenis van cultuurhistorische elementen:
Hoe herkennen mensen cultuurhistorische waarden in het landschap? Wat maakt dat ze er betekenis aan hechten? En als ze er weinig betekenis aan hechten, hoe kunnen die waarden dan toch behouden worden?

... over het ontstaan van kennis en draagvlak:
Hoe ontstaan idee?n en blijvend draagvlak voor beheer van de cultuurhistorie en het landschap, zowel bij boeren als bij andere bewoners? Werkt verantwoordelijkheid geven beter dan het beheer opleggen? De pilot op Texel lijkt deze vraag met 'ja' te beantwoorden. Daar neemt de bevolking zelf het beheer onder haar hoede, een vorm van local ownership.

... over lokale economische ontwikkeling:
Hoe versterken karakteristieke kenmerken de eigenheid en identiteit van een gebied? En hoe kunnen die karakteristieke elementen in het waddenlandschap bijdragen aan lokale economische ontwikkeling? Wat betekent dit voor ruimtelijke plannen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke belangen zijn er? En welke rol speelt beleving?