Lancewadplan Logo

Landschapsbeheer: hoe boeren het zelf zien

Op 6 december 2006 organiseerde LancewadPlan een werkdag over landschapsbeheer door boeren in de waddenregio. De werkdag had als motto: 'Het Waddenlandschap als product van het boerenbedrijf'.

Er waren boeren uitgenodigd die zich bezig houden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van verschillende organisaties aanwezig, die werken aan natuur, landschap en cultureel erfgoed of de ontwikkeling van de landbouw. Een divers gezelschap, met diverse meningen. Maar over sommige dingen was men het roerend eens.

Het doel van de werkdag
Het doel van de werkdag was om gezamenlijk na te denken over de nieuwe betekenis die het landschap heeft en de rol van het landschapsbeheer daarbij. Welke kansen er zijn voor de boer, welke dilemma?s er zijn, hoe die kunnen worden opgelost en wie welke rol kan spelen bij een effici?ntere organisatie en financiering van het landschapsbeheer? En hoe deze boodschap het best naar buiten kan worden gebracht?

Programma van de werkdag
Na de opening door de directeur Noord van het ministerie van LNV, ir. H.R. Oosterveld, volgden er drie presentaties. De inleiders bekeken het waddenlandschap vanuit de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis (drs. M. Schroor), de economie (prof. dr. D. Strijker) en de praktijk van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (mw. Ir. I. Hin). 's Middags vonden er drie gelijktijdige workshops plaats. En werden er afspraken gemaakt.

Download hieronder het programma van de werkdag in PDF-formaat:
Programma werkdag (260k)