Lancewadplan Logo

Grotere rol voor boeren bij het beheer van het waddengebied

Boeren moeten een grotere rol krijgen bij het beheer van het cultuurlandschap in het waddengebied. Dat staat in het Pleidooi van Pingjum, dat op 4 juni aan de voorzitter van het Regionaal College Waddengebied, de heer J.G.M. Alders, is aangeboden. Het benodigde onderhoud van cultuurhistorische landschapselementen kan zo worden gegarandeerd. 

De waddeneilanden en waddenkust zijn een uniek gebied met een heel eigen geschiedenis. Dat verleden is nog altijd in het landschap af te lezen. Daardoor is het gebied aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recre?ren. Om dat zo te houden is onderhoud nodig. Als er goede regelingen zijn die landschapsbeheer mogelijk maken, dan zijn boeren bereid en in staat daaraan een bijdrage te leveren. Het Pleidooi van Pingjum roept alle betrokken instanties en organisaties op daar samen voor op de bres te staan. Het Regionaal College Waddengebied wordt gevraagd de regie op zich te nemen. 

Als voorbeeld beschrijft het Pleidooi de historie van de Gulden halsband van Pingjum, een ringdijk uit de elfde eeuw die de huizen en landerijen rond het Friese dorp Pingjum eeuwenlang beschermde tegen overstromingen. Overal in het gebied komen zulke landschapselementen voor. Samen vormen ze ?misschien wel het grootste kapitaal? voor de ontwikkeling van het gebied. Maar dan is onderhoud nodig. En dat is niet goed geregeld volgens de opstellers van het Pleidooi. Voor het beheren van ganzen, weidevogels en natuurwaarden in perceelsranden bestaan al wel goede regelingen. Maar voor cultuurhistorische landschapselementen als terpen, dijken, tuunwallen of boerenerven is meestal geen geld beschikbaar. Terwijl die elementen juist het eigen karakter van het gebied bepalen. In het Pleidooi wordt daarom bepleit bestaande regelingen voor het beheer van ?groene? landschapswaarden uit te breiden met ?gouden? diensten voor het onderhoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen. 

Het Pleidooi is opgesteld na de werkdag van LancewadPlan over de relatie landbouw en landschap. Boeren, cultuurhistorici, landschapsbeheerders en ambtenaren spraken daar over de kansen om het landschap beter te beheren door boeren daar meer bij te betrekken.

Download hier de de webversie  van het Pleidooi van Pingjum in PDF-formaat:
Pleidooi van Pingjum (webversie) (648kb)

Gedrukte exemplaren van het Pleidooi van Pingjum kunt u gratis bestellen door een e-mail of  een schriftelijk te verzoek te sturen. Voor de adresgegevens: zie onder 'Contact'.