Lancewadplan Logo

Landschapsontwikkelingsplan Fivel: uitwerkingen voor Winneweer en Wittewierum

Sector: plattelandsontwikkeling, recreatie en cultuurlandschapsbeheer

Inleiding
In 2006 is het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Noord-Groningen vastgesteld door de Provincie. Vervolgens zijn er vijf gebiedsuitwerkingen opgesteld. E?n daarvan heeft betrekking op het landschap rondom de historische waterloop de Fivel in Noordoost-Groningen. Dit gebied wordt ook wel Fivelgo of Fivelingo genoemd. Het is een agrarisch gebied met verspreid liggende boerderijen en kleine dorpen. Hoewel de Fivel en zijn vroegere uitmonding in de Waddenzee vrijwel geheel is bedekt met een laag jongere zeeklei en daardoor nauwelijks meer in het landschap te herkennen is, heeft de Fivel in belangrijke mate de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van dit gebied bepaald. In vroeger tijden stroomde de Fivel al kronkelend van zuid naar noord. De rivier ontsprong in het uitgestrekte veengebied in het zuiden en stroomde via Wittewierum, Ten Post en Winneweer naar Westeremden, waar zij uitmondde in een breed estuarium, de Fivelboezem.

In het landschapsplan Fivel wordt een concrete ruimtelijke visie op het gebied gepresenteerd. De belangrijkste uitgangspunten van de visie zijn het verbeteren van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Fivel en het versterken van de karakteristieken van het landschap van de Fivelboezem. Enkele locaties die kansrijk zijn voor uitvoering van plannen worden benoemd. Het gaat om plekken waar zich concrete ontwikkelingen voordoen en om locaties waar het landschap over bijzondere (cultuurhistorische) waarden beschikt, die versterkt kunnen worden. In dit project is vervolgens een concrete uitwerking gemaakt voor twee locaties, namelijk Winneweer en Wittewierum. Beide locaties liggen in de gemeente Ten Boer. De uitwerkingen zijn tot stand gekomen door een intensief ontwerpproces met bewoners, instanties en overheden.

Lees verder of download het gehele document in PDF-formaat:
Landschapsontwikkelingsplan Fivel (796kb)

 

Winneweer rond 1900 (bron: Bonnekaart, KICH).